POCKET. Ksusha Fedya artist

POCKET / TRAVEL size

up to 10 sm 

A pocket size shrine for daily altar routines 

Order
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist
POCKET. Ksusha Fedya artist