STONE. Ksusha Fedya artist

Stone Medium #1

20×20×15 sm

Ceramic, glaze

Buy
STONE. Ksusha Fedya artist

Stone Medium #2

20×20×19 sm

Ceramic, glaze

Buy
STONE. Ksusha Fedya artist

Stone Medium #3

20×20×19 sm

Ceramic, glaze

Buy
STONE. Ksusha Fedya artist
STONE. Ksusha Fedya artist
STONE. Ksusha Fedya artist
STONE. Ksusha Fedya artist